Sarah Kennedy Drake

Sarah Kennedy Drake

Untitled (Haiti), 2008 3 x 5 inches Ink on acetate

Untitled (Haiti), 2008 3 x 5 inches Ink on acetate

Untitled (Haiti), 2008 3 x 5 inches Ink on acetate

Untitled (Haiti), 2008 3 x 5 inches Ink on acetate

Untitled (Haiti), 2008 3 x 5 inches Ink on acetate

Up Next: