Sarah Kennedy Drake

Sarah Kennedy Drake

Untitled (Haiti), 2008
3 x 5 inches
Ink on acetate

Untitled (Haiti), 2008
3 x 5 inches
Ink on acetate

Untitled (Haiti), 2008
3 x 5 inches
Ink on acetate

Untitled (Haiti), 2008
3 x 5 inches
Ink on acetate

Untitled (Haiti), 2008
3 x 5 inches
Ink on acetate

Up Next: